Regulamin

Właściciel – Webmetro sp. z o.o., ul. Świętojańska 38/13, 81-372 Gdynia, NIP: 5862360242

Operator – operatorem usług świadczonych poprzez platformę jest WebMetro

Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do Platformy edukacyjnej

Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu

Login – Nazwa Użytkownika (w przypadku Webmetro.com.pl – jest to adres email)

Użytkownik/Kursant – osoba, korzystająca z zasobów Platformy Edukacyjnej

Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zarejestrowała się w systemie

Firma szkoleniowa – firma świadcząca usługi edukacyjne za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej

Partner – osoba bądź firma, współpracująca z trenerami i firmami szkoleniowymi za pomocą platformy edukacyjnej, uczestnicząca w Programie Partnerskim

Autor/Trener – osoba tworząca kurs

Program Partnerski – program polegający na promowaniu kursów oraz pozyskiwaniu uczestników szkoleń Warunkiem korzystania z platformy www.webmetro.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

 

§1

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

§2

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej. Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

§2

Platforma www.webmetro.pl służy do zamawiania, prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4

Zasady tworzenia i udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu

a. osoby tworzące kursy, muszą zadeklarować, że są ich autorami i posiadają prawa do materiałów użytych w kursie

b. twórca kursu może modyfikować zawartość merytoryczną

c. nie można usunąć kursu, z którego aktualnie korzystają użytkownicy

§1

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2

Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie. System sam założy konto jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

§7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10

Od każdej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy, Webmetro.com.pl pobiera prowizję od Autora w wysokości stałych 5 zł za transakcję + 20% (dotyczy wyłącznie transakcji sprzedaży).

§11

Platforma Webmetro oraz jej Operator nie stanowi strony transakcji w myśl kodeksu prawa handlowego. Operator udostępnia jedynie narzędzie jakim jest Platforma w celu umożliwienia sprzedaży materiałów edukacyjnych (przez autorów), zapoznanie się z nimi (przez kursantów), pośrednictwo w sprzedaży (przez Partnerów) w ramach tzw. Programu Partnerskiego. Za wszelkie zobowiązania podatkowe odpowiadają wyłącznie strony zawieranej transakcji.

§12

Użytkownicy, zlecają Operatorowi obsługę płatności z tytułu należnych prowizji i wypłat partnerskich w ramach systemu płatności Platnosci.pl oraz obsługi bankowej.

§13

Wszystkie ceny oferowanych przez Autorów produktów, są cenami brutto.

§14

Użytkownik może usunąć konto i wypłacić zgromadzone środki na kontach Autorskim oraz Partnerskim. W tym celu należy skontaktować się na adres biuro@webmetro.pl przesyłając wypowiedzenie.

 

Regulamin

§1

Platforma działa w systemie online.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej, wyłączając płatne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.

§3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.

§4

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy Edukacyjnej www.webmetro.pl

§7

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy Edukacyjnej.

§8

Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

a. zalega z płatnościami

b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami

c. Użytkownik nie respektuje regulaminu

d. na wniosek Operatora

§1

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2

Autorzy kursów odpowiadają za wszelkie zmiany, aktualizacje swoich kursów.

§3

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu

a. z bezpłatnego na płatny

b. zmianę kategorii tematycznej

§4

Nauka a także dodawanie treści edukacyjnych odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

a. materiały dydaktyczne wraz z instrukcją korzystania

b. instrukcje korzystania z kursów

c. dostęp do konsultacji z Autorem (poprzez tzw. PW – prywatne wiadomości)

d. prezentacje celi dydaktycznych do zrealizowania (w treści oferty)

§5

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

§6

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§1

Użytkownikami www.webmetro.com.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy Edukacyjnej www.webmetro.com.pl w szczególności:

a. które będą się uczyły,

b. trenerzy

c. firmy szkoleniowe

d partnerzy.

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6

Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

 §1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Autorów poprzez panel administracyjny Webmetro.com.pl

§2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do twórcy kursów, który ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów a także odpowiedzialność merytoryczną.

§3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§4

Obowiązuje bezwarunkowa gwarancja zwrotu „na żądanie” ważne przez 30 dni od dnia zaksięgowania płatności. W przypadku dłuższego terminu ustalonego w ofercie produktu, roszczenia gwarancyjne oraz realizacja zwrotu spoczywa w całości na Autorze kursu.

§5

Kursant pragnący uzyskać zwrot, winien skontaktować się bezpośrednio z Autorem kursu. Tym samym stroną wykonującą zwrot jest Autor a nie Platforma Webmetro.com.pl

§6

Zwrotów dokonuje Autor kursu w terminie 30 dni od zgłoszenia na konto wskazane przez Kursanta.

§7

Prowizja transakcyjna Portalu nie podlega zwrotowi..

 §1

Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), będących właścicielami oraz webmasterami serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami Partnera). Partner staje się reklamobiorcą Serwisu, umieszczając na swojej stronie element promocyjny (link, banner, widget) promujący kurs Autora lub serwis Interkursy.pl

 §2

W programie może brać udział każda osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, w celu promocji platformy i jej kursów, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu.

 §3

Wypełnienie wszystkich danych Partnera jest niezbędnym warunkiem do wypłaty prowizji partnerskiej.

 §4

Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności nie są:– niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,– pornograficzne i erotyczne,– związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,– mogące posłużyć do zniesławienia,– nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu.– o charakterze godzącym w dobro platformy webmetro.com.pl.

 §5

Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Partnerowi

 §6

Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z serwisu Partnera do sklepu pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu kursu i nie dokona zwrotu kupionego towaru względnie nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu towaru w ciągu 30 dni od dnia zaksięgowania płatności.

 §7

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych informując o tym z wyprzedzeniem w dziale panelowym Aktualności. Jeżeli Partner nie zgadza się z nowymi stawkami prowizyjnymi, zobowiązany jest do zaprzestania udziału w Programie Partnerskim. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.

 §8

Wynagrodzenie Partnera jest zmienne dla każdego kursu i ustalane przez Autora. Partner może sprawdzić wysokość prowizji każdego produktu w zakładce „Katalog kursów” (po kliknięciu w ikonę litery [i])

 §9

Wypłata jest możliwa po uzyskaniu limitu minimalnego w kwocie 200 zł.

 §10

Partner nie może dokonywać zakupu ze swojego polecenia (polecenie „samego siebie”). W takim wypadku prowizja nie zostanie naliczona.

§11

Termin zlecenia wypłaty przez Operatora wynosi 30 dni roboczych, od daty zgłoszenia. Płatność zostanie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera.

§12

Wszelkie zobowiązania podatkowe po stronie Partnera wynikające z aktywności w Programie Partnerskim Webmetro.com.pl pozostają w gestii Partnera.

§13

Nie będzie akceptowana wszelka aktywność tzw. „spamu” ze strony Partnera. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Partnera zostanie zablokowane w trybie natychmiastowym a wszelkie prowizji partnerskie przekazane Autorom promowanych kursów.

 §1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się za pośrednictwem PayU S.A.Główna siedziba, ul. Grunwaldzka 18660-166 Poznań NIP: 779-23-08-495. Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A.Główna siedziba, ul. Grunwaldzka 18660-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

§2

Płatność Operatora za świadczone usługi odbywa się:

a. Operator wypłaca środki autorom, Partnerom w terminie 30 dni roboczych od zgłoszenia wpłaty w panelu.

b. ma możliwość zmiany cen, regulowania płatności ratalnej

c. zablokowanie transakcji płatniczej w przypadku posiadania wiedzy o niejasnym przebiegu transakcji płatniczej

d. współpraca pomiędzy www.webmetro.com.pl a innymi podmiotami regulowane jest przez zawieranie umów partnerskich, w tym przypadku w ramach systemu prowizyjnego.

 §1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

a. Platforma Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej

b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec www.webmetro.com.pl

c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

§1

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny

a. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami

 §3

Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z aktywności w www.webmetro.com.pl regulują odpowiednio Użytkownicy platformy www.webmetro.com.pl

 §3

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami Platformy Edukacyjnej rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności www.webmetro.com.pl

a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów.

b. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.

 §1

Prezentowane na stronach www.webmetro.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

 §2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a. opublikowane materiały o treściach rasistowskich, pornograficznych będą usuwane

b. wgranie produktu na platformę Webmetro.com.pl nie powoduje zmiany w prawach (np. własności) danego materiału. Tzn. Autor pozostaje pełnoprawnym właścicielem i dysponentem danego kursu a Webmetro.com.pl zrzekają się wszelkich roszczeń praw do wprowadzonego produktu.

c. autor wgrywając produkt na platformę Webmetro.com.pl oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do sprzedaży wprowadzanych materiałów

 §1

Forum służy do edytowania wypowiedzi Użytkowników serwisu.

a. forum jest moderowane, tym samym treści niezgodne z prawem, obyczajami będą kasowane

b. zabronione jest umieszczanie linków do platform e-learningowych oraz polskich serwisów

c. nieprzestrzeganie zasad skutkuje – upomnieniem, czasową blokadą, stałą blokadą

d. właścicielem jest właściciel www.webmetro.pl

e. nie ma obowiązku usuwania postów, jeśli są zgodne z prawem

f. operator zastrzega prawo do usunięcia każdej wiadomości i blokady każdego konta bez podawania przyczyny.

 §1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 §2

Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem wiadomości E-mail (kontakt@webmetro.pl). Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.