Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WEBMETRO.PL

§1.  Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego na stronie www.webmetro.pl, której operatorem jest Webmetro sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 38/13 (81-372 Gdynia) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000862794, REGON: 387178650, NIP: 5862360242, kapitał zakładowy 5.000 zł.

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:
 1. Webmetro – Webmetro sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 38/13 (81-372 Gdynia) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000862794, REGON: 387178650, NIP: 5862360242, kapitał zakładowy 5.000 zł;
 2. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.webmetro.pl, której operatorem jest Webmetro; 
 3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 5. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 6. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Webmetro opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
 8. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi;
 9. Usługobiorca –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Webmetro w ramach Portalu;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.webmetro.pl.
 1. Korzystanie z Portalu poprzez inicjację Usługi przez Usługobiorcę oznacza zaakceptowanie w całości Regulaminu. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.
 2. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, wzorów, formularzy, logotypów należą do Webmetro, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin jest dostępny na Portalu pod zakładką „Regulamin”. 

§2. Rodzaje i zakres Usług

Webmetro świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi:

 1. zapisanie na listę mailingową, w ramach której otrzymywane będą materiały promocyjne w postaci biuletynu informacyjnego Webmetro („Usługa Newsletter”);
 2.  umożliwienie kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego („Usługa Formularz Kontaktowy”). 

§3. Usługa Newsletter

 1. Newsletter jest Usługą polegającą na dostarczaniu wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Webmetro, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową. 
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Webmetro, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Webmetro informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z Usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania Newslettera, informując o tym Webmetro w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej Newsletterem. 
 5. Webmetro zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w każdym momencie.

§4. Usługa Formularz Kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiedzi przez Webmetro żądanie kontaktu, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Usługa Formularza Kontaktowego jest świadczona nieodpłatne.
 3. Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę przycisku „Umów rozmowę”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, znajdującego się na Portalu w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:
  1. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu,
  2. zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym”. 
 5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest równoważne z wyrażenie przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Webmetro Usługi Formularz Kontaktowy,
 6. Webmetro zastrzega sobie prawo do zaprzestanie świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Webmetro jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Usługobiorcy zebranych w celu świadczenia Usługi Formularz Kontaktowy. 

§5. Warunki świadczenia Usług

 • Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej; 
 3. przeglądarka internetowa. Zalecane jest korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu. Webmetro nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Usługobiorca.
 • Zobowiązania Usługobiorcy:
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Bezpieczeństwo danych:
 1. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Webmetro korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Klienta z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Webmetro  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów:
 1. Webmetro zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie za zarejestrowaniu inicjacji przez Usługobiorcę procesu korzystania z Usługi.  
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną na adres [] zgłaszać żądanie zaprzestania świadczenia z Usługi. 
 3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§6. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności udostępniona na Portalu pod zakładką „Polityka Prywatności”. 

§7. Odpowiedzialność Webmetro

 1. Webmetro nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza kontrolą Webmetro.
 2. Webmetro nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

  §8. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług  lub wszelkich nieprawidłowości w zakresie ich świadczenia. 
  2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie elektronicznej na adres []. 
  3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
  4. Webmetro rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni przesłania na adres wskazany w ust. 2. 
  5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

  §9. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  2. Webmetro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na Portalu. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.